DOSSIER SÀHARA OCCIDENTAL EN PROGRAMES ELECTORALS # 20N

L'avançament de la cita electoral situa aquest any la manifestació anual en defensa del dret d'autodeterminació del poble sahrauí a només 8 dies dels comicis. El mes de novembre, a més, es complirà un any des del violent desmantellament de Gdeim Izik , el campament que va marcar un abans i un després en la història de la lluita de poble sahrauí als territoris ocupats. El context internacional ha canviat considerablement des de llavors, amb l'arribada d'unes revolucions àrabs l'esperit, diuen, va néixer en el "Camp de la Dignitat".

Al nostre país, la irrupció del moviment 15-M també ha sorgit com a resposta ciutadana davant els errors estructurals del nostre sistema polític i financer. La Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el Sàhara acull amb entusiasme aquest nou sentir, i confia que un exercici més responsable de les nostres obligacions com a ciutadans i ciutadanes redundarà en benefici dels drets del poble sahrauí.

Com potència administradora de l'últim territori pendent de descolonitzar a l'Àfrica, la postura d'Espanya és clau per al futur del Sàhara Occidental. Per això, ens preguntem, fins a quin punt els programes electorals dels partits que concorren a les pròximes eleccions generals es comprometen a donar solucions reals a aquest conflicte? De quina manera abordaran els seus apartats de política internacional aquesta qüestió que dura ja més de 36 anys?

Per això, posem a la vostra disposició aquest dossier que recull les al · lusions directes que els principals partits polítics fan en els seus programes al conflicte sahrauí, així com altres apartats relacionats amb la cooperació al desenvolupament, els drets humans o la Unió Europea.


PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL

La nostra senya d'identitat: els drets humans Garantirem el ple respecte dels drets humans en el marc dels acords amb tercers països així com l'establiment de mecanismes per garantir aquest compromís de forma real i efectiva.

Democràcia: un valor i un interès

- Creiem que cal seguir involucrant al Marroc en una relació més estreta perquè aquesta és la via per afavorir les reformes internes que pretén escometre. Un Marroc més proper a Espanya ia la UE tindrà també la seva repercussió en el procés d'integració del Magrib i la democratització d'una regió clau per al futur d'Espanya.

- Mantindrem una postura constructiva per a la solució definitiva del conflicte del Sàhara Occidental recolzada en dos principis: un acord entre totes les parts, i el respecte a la legalitat internacional ia la doctrina de les Nacions Unides. Per això, treballarem per arribar a una solució del conflicte que sigui justa, definitiva, mútuament acceptable i respectuosa del principi d'autodeterminació del poble sahrauí.

Avançar cap a un desenvolupament global sostenible Com la resta de polítiques públiques, la cooperació al desenvolupament requereix una reflexió en profunditat per adaptar-se a un paradigma en procés de canvi, degut a un context de greu crisi econòmica i financera a nivell global. Aquesta reflexió ha de comptar amb el màxim consens social i parlamentari, per a això s'han d'actualitzar els mecanismes de consulta, participació social i rendició de comptes.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


PARTIT POPULAR

Per això les reformes econòmiques i institucionals que abordarem contribuiran al respecte internacional ia la projecció exterior d'Espanya com democràcia occidental avançada, compromesa amb la llibertat, la democràcia i la defensa dels drets humans.

Defensarem una Política Agrícola Comuna forta, dotada de mitjans suficients per al nostre sector agrícola i ramader. Hem refermar, a més, la seguretat alimentària d'Europa. L'atenció a la reforma de la Política Pesquera Comuna també serà prioritària.

Les revolucions en el món àrab estan transformant el nostre entorn. Donarem suport els processos democràtics que s'estan obrint a la regió. Oferirem l'experiència de la nostra Transició en els processos democratitzadors del nord d'Àfrica. Espanya tornarà a ser una referència a la Mediterrània i al Magrib, en el qual ocupen un lloc prioritari les nostres relacions amb el veí Marroc, sent també estratègiques les relacions amb Algèria.

Sobre la qüestió del Sàhara, donem suport al procés de negociacions entre les parts, patrocinat per les Nacions Unides, amb vista a aconseguir una solució d'acord amb les resolucions del Consell de Seguretat i el dret internacional ia la responsabilitat històrica d'Espanya.

Vetllarem pels drets socials i sanitaris, educatius i culturals dels espanyols a l'exterior. Oferirem criteris únics per l'ús de la targeta sanitària.

Incardinats la cooperació al desenvolupament dins de l'estratègia de política exterior, ja que és fonamental per augmentar l'eficàcia de l'ajuda en la relació amb els països socis.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS

[...] A més, seguirem donant suport al dret a l'autodeterminació del poble sahrauí i la denúncia del paper del Govern d'Espanya i la UE, que renuncia a exercir l'administració del procés de descolonització, per la qual cosa exigim:

• que Espanya es reconegui davant els organismes internacionals com Potència administradora de "iure" del territori del Sàhara Occidental assumint per tant la seva principal obligació d'assegurar la celebració d'un referèndum transparent, verificable i imparcial que permeti al poble sahrauí l'exercici del dret a la lliure determinació i denunciant, així mateix, les maniobres d'obstrucció de la potència ocupant, el Marroc, que han impedit la seva lliure celebració.

• Espanya, com Potència administradora, ha de vetllar pel respecte dels DDHH de la població del Sàhara propostes electorals ESQUERRA UNIDA ELECCIONS 2011/82 Occidental fins que el poble sahrauí no hagi exercit el seu dret a la lliure determinació.

• Espanya ha d'impulsar totes les gestions diplomàtiques al seu abast perquè s'atribueixi a la Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) competència en matèria de vigilància i verificació del respecte dels drets humans per part de la potència ocupant .

• Negativa d'Espanya a participar en l'explotació il · legal dels recursos naturals del Sàhara Occidental i denúncia davant els organismes internacionals de l'espoli dels mateixos per part de qualsevol Estat o empresa.

• Suport a la resistència del poble sahrauí refugiat als campaments de Tinduf.

• Pel dret d'autodeterminació del Sàhara i la seva independència.

Seguirem afirmant alt i clar que el Marroc, com a força ocupant està espletant els recursos naturals del Sàhara Occidental en contra del dret internacional.

Solidaritat i Cooperació

• Que en els acords comercials de la UE s'exigeixi de forma real el compliment dels Drets Humans (DDHH).

• Donar suport a programes de defensa dels DD.HH, d'atenció a les víctimes i desplaçats.

Unió Europea

La Unió Europea va ser còmplice necessària de Ben Ali, Mubàrak o Gadaffi com ho és encara avui de Netanyahu, Mohamed VI o del règim de la dinastia Saud d'Aràbia Saudita.

Els acords d'associació estan condicionats, segons la seva Article 2, a l'estricte compliment dels drets humans. Mai ha congelat la UE cap acord d'associació davant l'evident incompliment d'aquesta clàusula a Tunísia, Egipte, Marroc o Israel.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


UNIÓ PROGRÉS I DEMOCARACIA

Pacte d'Estat que eviti les modificacions de política exterior quan canviïn els governs, que haurà d'assumir la defensa dels valors democràtics i dels Drets Humans, el compliment de les resolucions de l'ONU i la defensa dels ciutadans, dels interessos nacionals i el desenvolupament de la diplomàcia multilateral, com a principis rectors de les relacions internacionals d'Espanya.

Assumpció d'un paper actiu en la solució del conflicte del Sàhara Occidental. Suport al poble sahrauí en l'exercici del dret a l'autodeterminació, reclamant al Marroc el compliment íntegre de les resolucions de l'ONU en la matèria, i impulsant a la UE el respecte dels drets sahrauís. Defensa de l'ampliació del mandat de la MINURSO a la protecció activa dels drets humans al Sàhara Occidental.

Seguiment escrupolós de l'aplicació de la Clàusula Democràtica de la Unió Europea en la cooperació al desenvolupament, sense minvar la cooperació amb aquests països a través d'ONG i societat civil no involucrada amb el règim dictatorial, però supeditant sense excepcions la cooperació bilateral amb governs al respecte d'aquests als Drets Humans.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


Equo

Multilateralisme: Apostem pel multilateralisme com a eina de consolidació i reforç d'una comunitat internacional que avanci cap al subministrament adequat de béns públics globals. Coherentment Equo adoptarà una mirada cosmopolita en les Relacions Internacionals que construeixi Estats transnacionals cooperatius, i una agenda social internacional basada en els drets i no tant en els interessos o equilibris dels Estats.

En aquest sentit, és necessari l'abordatge i impuls de les reformes del Sistema de Nacions Unides (SNU)-tant en la seva estructura política com en la seva estructura de governabilitat-. equo defensarà que es compleix la legalitat internacional-en concret per les decisions del Consell de Seguretat i de la Cort Internacional de Justícia - en el respecte a poblacions sense Estat, en particular la palestina i la sahrauí.

Reclamem una cooperació al desenvolupament centrada en la reducció de la pobresa, la defensa dels drets humans, la igualtat d'oportunitats, l'equitat de gènere, la democràcia i la justícia social i ambiental.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


PARTIT NACIONALISTA BASC

EAJ-PNB té una llarga tradició en la defensa dels drets humans. Hem donat sempre prova d'això i han estat innombrables els fòrums internacionals i parlamentaris on hem manifestat el nostre compromís per avançar en aquesta matèria, plantejant iniciatives davant stuaciones de conculcació dels drets humans en casos com el Sàhara, Síria i Guinea Equatorial.

Una política exterior respectuosa amb el dret a l'autodeterminació. [...] De la mateixa manera, ha [l'Estat espanyol] fer complir de manera escrupolosa i honesta el dret d'autodeterminació del poble sahrauí i activar el referèndum previst, incloent l'opció de la independència.

Compliment dels compromisos de cooperació. EAJ-PNB és conscient dels temps en què vivim, però precisament per això és el moment de demostrar que el nostre compromís de solidaritat és tan ferm com sempre.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


CONVERGÈNCIA I UNIÓ

La política exterior S'ha d'encabir en el si de la Unió Europea. Lluitarem per crear una política exterior europea que va seguir comunes a tots els ESTATS Membres i que permeté a la Unió erigir-es com a interlocutor AMB una sola veu, com a veritable potència, establint Acords de relacions privilegiada Amb els Seus Veïns i fomentant unes Relacions Transatlantique igualitàries.

Mantindrem un paper més Actiu en el marc del sistema universal de drets humans de les Nacions Unides, donant Suport a les iniciatives del Consell de Drets Humans i de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides Sin descripción Drets Humans, alhora que contribuirem a que el Servei Europeu d'Acció Exterior promogui la Revisió, Coneixement i Aplicació efectiva de les Vuit Directrius de Drets Humans de la Unió Europea.

Lluitarem per la transparència i el control de les societats sobre les exportacions de material de defensa i de doble Ús a Seu parlamentària, i promocionarem el que el Tractat sobre el Comerç d'Armes que és negociar el 2012 a les Nacions Unides inclogui una perspectiva més àmplia paper que fa a Activitats i Tipus d'armes a fiscalitzar.

Vetllarem paper Manteniment de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) executiva el 2009 (0,46%), augmentant-la a els Propers anys de manera proporcional al augmentar la RNB, en la mesura que la situació econòmica ho permeté, i mantenint l'horitzó del 2015 com a Compromís per Assolada el 0,7%.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Compromís amb els Drets Humans: Estable els drets humans com a premissa en les Relacions i transaccions AMB Altres Països. Condicionar el SEU complimenta i la pràctica democràtica com a requisit a l'hora de d'establer pactes comercials, Convenis o Acords bilaterals i impulsar-ho a les Relacions multilaterals.

Instar a l'Estat espanyol que exigeixi el complimenta del Dret internacional i de les Resolucions internacionals de Nacions Unides que denunciïn els violacions de drets humans i agressions contra Els pobles Oprimits.

És necessària una coherència transversal de Tots els Ministeris des d'un punt de vista de la solidaritat i la cooperació internacional. Els Polítiques dutes a Terme per Tots els Ministeris no poden contrade Els postulats que és defense des de Cooperació, sinó que més aviat Hauries de Reforç-ho. És més, des del propi Ministeri d'Exteriors de vegades és amo Polítiques que contradiuen clarament Allò que és defensa des de l'Àmbit de Cooperació, per exemple respecte a la relació AMB Països on s'incompleixen Greuges i sistemàticament els drets humans o respecte la política d'asil.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


BLOC NACIONALISTA GALEGO

Així, o BNG mantingues o Seu compromís per contribuir que a política internacional no Estat espanyol s'orienti a pau, a convivència entre Nacions, des de a defensa dóna lliure determinació dues pobos, o Seu DRET a controlar es súas riqueses, mai marc de legalidade baseado na igualtats, na xustiza i no respecte anys DRET humans, non na actuació unilateral, prepotent i agressiva dunha gran potència.

A condemna enérxica contra Marroco pola ocupació do Sàhara Occidental, instant a que o Estat espanyol constrenyo per a celebració do referèndum d'autodeterminació com a garanties democràtiques.

Així mesmo, o BNG defensarà o mantemento do financiamento destinat es ACTUACIONS de cooperació internacional any desenvolvemento que fornezan de coñecementos, Investimentos i auxili urxente anys pobos Máis desfavorits.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.


COALICIÓ CANÀRIA - NOVA CATALUNYA

Solidaritat amb els pobles. Igualment, apostem per la Solidaritat amb els pobles que pateixen la vulneració dels seus drets polítics, econòmics i humans, així com amb els sumits en la misèria com a conseqüència de polítiques neoliberals i injustes. Reiterem la nostra Solidaritat amb la causa del Poble Sahrauí i el seu dret a viure en un territori lliure i independent. Expressem el suport a la celebració del Referèndum d'Autodeterminació, la denúncia de la violació dels drets humans en els territoris ocupats del Sàhara Occidental, i l'impuls a projectes d'ajuda humanitària destinats als camps de refugiats sahrauís.

Cooperació al Desenvolupament. Impulsant la participació en programes de cooperació i les relacions comercials amb els països veïns; facilitant les transferències tecnològiques des de Canàries en sectors com les energies renovables, tractament d'aigües, agricultura, telecomunicacions, etc, i promovent, així mateix, intercanvis culturals de manera que es generi una fructífera relació bilateral entre la població canària i els pobles veïns.

Descàrrega seu programa electoral en PDF.

http://saharaindependiente.org/spip.php?article1099