“La solidaritat no es retalla”

MANIFEST

LA POLÍTICA PÚBLICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE

LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN PERILL DE MORT

· El passat 31 de maig el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar una retallada de més del

50% del pressupost de Cooperació al Desenvolupament que gestiona l’Agència Catalana de

Cooperació (ACCD) respecte el 2010, que passa de 49 milions d’euros a 22 milions pel 2011.

· Mentre la mitjana de les retallades presentades pel Govern de la Generalitat no supera el 10%, la

Cooperació al Desenvolupament pateix una reducció de més del 50%.

· Malgrat que la retallada es presenta com puntual i temporal, imposada per les circumstàncies de la

crisi i sense conseqüències estructurals a llarg termini, la Direcció General de Cooperació al

Desenvolupament (DGCD) i de l’ACCD ha presentat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO)

que suposa l’acomiadament del 52% de la plantilla, és a dir, 46 de les 89 persones contractades com a

personal laboral. Amb aquesta dràstica reducció de la plantilla es tornaria a l’estructura de l’any

2004-2005 i no del 2008 (amb 79 persones contractades) com la Direcció ha comunicat erròniament.

· El pressupost total de la Generalitat destinat a cooperació només representa el 0,015% del PIB de

Catalunya, molt lluny del 0,077% del PIB de Catalunya (com a part del 0,7% del PIB estatal) que s’ha

fixat la UE, pel 2015, com a despesa en Cooperació de tots els estats que la integren. A més, Nacions

Unides estableix des de 1972 que els països desenvolupats aportaran aquest percentatge del seu PIB

en AOD (Ajut oficial al Desenvolupament) per als països en vies de desenvolupament.

· Amb aquests pressupostos s’està tornant a nivells dels anys 2004-2005, és a dir a pressupostos de 7

anys enrere.

IMPACTE :El pressupost de Cooperació d’enguany representa només un 0,08% del total del pressupost

consolidat del sector públic de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, tot i que la contribució

d’aquest pressupost a la despesa pública global és marginal, la seva dràstica reducció té conseqüències

molt greus:

1. En primer lloc perquè aquests recursos van adreçats a països empobrits les poblacions dels quals són

les que més pateixen les conseqüències de la crisi global. La reducció dràstica de les subvencions a

actuacions de Cooperació al Desenvolupament, Acció Humanitària i Educació per al Desenvolupament

està afectant a milers de persones dels països del Sud en situacions extremes, agreujades encara més per

la crisi global. Alhora també està afectant a iniciatives que promouen la conscienciació ciutadana sobre

les greus desigualtats socials, de gènere, ambientals, polítiques i econòmiques arreu del món així com a

iniciatives de defensa de la pau i els drets humans.

2. En segon lloc perquè suposa un greu incompliment de la Llei vigent de Cooperació al

Desenvolupament aprovada al 2001 per unanimitat pel Parlament de Catalunya amb l’impuls del

govern de Jordi Pujol que diu textualment: “La Generalitat ha d’augmentar gradualment les aportacions

destinades a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional fins a assolir l’aportació del 0,7% dels

seus ingressos corrents incondicionats, en els pressupostos per a l’any 2010, com a màxim”. En concret el

pressupost de Cooperació d’enguany representa un 0,18 % d’aquests ingressos, molt lluny del 0,7 % que

estableix la mateixa Llei de Cooperació catalana.

2

3. En tercer lloc perquè està suposant una reducció dràstica de les subvencions a projectes i programes

de Cooperació al Desenvolupament, Acció Humanitària i Educació per al Desenvolupament a entitats

catalanes i dels països del Sud. Això també pot suposar un debilitament del teixit associatiu implicat.

4. En quart lloc perquè suposa la pràctica extinció d’una política pública de cooperació transformadora

en procés de creixent consolidació, amb un destacable valor afegit i que reforçava la imatge de la

projecció de Catalunya a l’exterior. Una política pública, amb l’impuls i col·laboració de la societat civil

organitzada – entre d’altres actors rellevants- que varen reclamar i encara reclamen aquest 0,7% . Amb

l’esforç de les entitats, la Direcció General de Cooperació i l’ACCD, Catalunya havia esdevingut un

model de cooperació descentralitzada en l’àmbit estatal i en l’àmbit internacional que en aquest escenari

ja està perdent el seu lideratge i el seu paper destacat.

5. En cinquè lloc perquè l’ERO presentat afecta a una agència pública i suposa el desmantellament de

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la majoria de l’estructura de la Direcció General

de Cooperació al Desenvolupament i està constituint un precedent per altres empreses públiques

catalanes que poden també retallar-se dràsticament.

6. Finalment perquè Catalunya, d’aquest manera, se situa a la cua de l’Estat espanyol i de la Unió

Europea pel que fa a retallades de Cooperació al Desenvolupament, mentre que al 2010 el conjunt dels

països membres del CAD de la Unió Europea van augmentar en un 6,7% els seus pressupostos dedicats

a Cooperació al Desenvolupament. Tan sols un terç dels països de la UE han retallat l'Ajuda Oficial al

Desenvolupament (ja en plena crisi), i en cap cas amb un percentatge tant dràstic com ho ha fet el

Govern català.

DEMANDES: Catalunya sempre ha estat en la primera línia de totes les lluites per la justícia, l’equitat,

la pau i els drets humans arreu del món. Ens reconeixen i ens reconeixem com a país compromès i

solidari. El nostre Estatut d’Autonomia explicita al seu Preàmbul el ferm compromís de Catalunya amb

tots els pobles “per construir un ordre mundial pacífic i just”. En aquests moments de crisi globalitzada

és quan hauríem de demostrar a la pràctica i amb més força, que la solució d’aquesta passa per continuar

promovent a nivell mundial un desenvolupament humà, sostenible i equitatiu, a través de lligams de

solidaritat i d’ajuda mútua entre pobles i cultures.

Per tot això les persones i entitats sota signants demanem:

· Que per responsabilitat política, consciència ètica i social, es mantinguin els compromisos establerts

per consens entre els diferents actors de la Cooperació al Desenvolupament i partits polítics

representats al Parlament, i que no es desmantelli la Política de Cooperació al Desenvolupament que

afectarà a milers de persones dels països del Sud amb situacions extremes, agreujades encara més

per la crisi.

· Que no es faci efectiu un ERO que afectarà la capacitat estructural, la capacitat humana i en

conseqüència la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de la Política Pública de Cooperació al

Desenvolupament i que alhora suposa un precedent per a endegar altres ERO a altres empreses

públiques de la Generalitat de Catalunya.

· Que el 2012, com a mínim, es torni al pressupost del 2010 de 49 milions d’euros per evitar l’extinció

de la Política de Cooperació al Desenvolupament transformadora.

AMB MÉS FORÇA QUE MAI VOLEM DIR: LA SOLIDARITAT NO ES

RETALLA DEFENSEM LA COOPERACIÓ CATALANA !!!

Per adhesions al Manifest ho podeu fer a través de: E-mail a: acciod2011@gmail.com

Facebook: La Solidaritat No Es Retalla Twitter: CoopIntern_Cat